Privacyverklaring - Soterios VOF

Fantasea Divers is een handelsnaam van Soterios VOF

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Soterios VOF van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Soterios VOF is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Soterios VOF de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Soterios VOF verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Soterios VOF is gevestigd in Woudrichem aan de Postweide 8. Soterios VOF is een vennootschap onder firma met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048138, vestigingsnummer 000012567833

Waarom verwerkt Soterios VOF uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als cursist of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij
persoonsgegevens van u. Soterios VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Soterios VOF verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Soterios VOF:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het uitvoeren van een inschrijving voor uw cursus
 • Voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand te vergroten en om hen te informeren over onze activiteiten.

Wij trachten in onze communicatie rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Soterios VOF , kunt u een brief of e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar onderstaand adres of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Soterios VOF
Postweide 8
4285 DN Woudrichem

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Soterios VOF dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid door een e-mail onder vermelding van ‘afmelding e-mail’ te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Soterios VOF alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Soterios VOF hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Soterios VOF waarbij Soterios VOF erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Soterios VOF ,bijvoorbeeld bij geschillen;
  • het beheer van de cursistenadministratie of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van cursisten;
  • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij Soterios VOF door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die Soterios VOF daarbij gebruikt, is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld.
   Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies);

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. 

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Soterios VOF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft Soterios VOF een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Soterios VOF

 • Soterios VOF kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van Soterios VOF of met de diverse functionarissen in binnen- en buitenland.
 • Soterios VOF ziet erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast, ook als uitwisseling buiten de EU plaatsvindt.
 • Soterios VOF kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de lokale afdelingen persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Soterios VOF .

 • Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Soterios VOF of wanneer Soterios VOF hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Soterios VOF sluit een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid van Soterios VOF gegevens verwerken.
 • Bij uitwisseling buiten de EU neemt Soterios VOF de daarbij geldende regels in acht.

3. Geen commercieel gebruik.

 • Soterios VOF zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming. 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Soterios VOF kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Soterios VOF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval
zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht
van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Heeft u vragen rondom privacy dan kunt u deze stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk via onderstaand adres.

Soterios VOF
T.a.v. de Privacy Officer
Postweide 8
4285 DN Woudrichem

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?  Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring.  Check daarom regelmatig het privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 01 januari 2020