Algemene voorwaarden 

Download deze Algemene voorwaarden als PDF

deze Algemene Voorwaarden

alle Diensten c.q. werkzaamheden in de ruimste zin van het woord, waaronder doch niet beperkt tot het geven van trainingsprogramma’s, maatwerk, leer- en ontwikkelingstrajecten, talent-, team- en MD trajecten, adviestrajecten over structuur en (leer)cultuur, inclusief het verstrekken van bepaald cursus- en trainingsmateriaal en toegang verlenen tot digitale leerondersteuning, welke krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden geleverd

de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer, ten behoeve van haar dienstverlening aan Opdrachtgever of derden, een Overeenkomst heeft gesloten

de Soterios VOF, tevens handelend onder de naam Fantasea Divers, statutair gevestigd aan  de Postweide 8 te Woudrichem, met KvK-nummer 18048138

iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer inzake de (ver)koop c.q. levering van diensten, waaronder doch niet beperkt tot cursussen, (Open en Incompany) trainingen, en andere vormen van opleidingen, dan wel advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord

cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s die door Opdrachtnemer (uitsluitend) aan de Opdrachtgever wordt aangeboden

cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven

De Partijen bij de te sluiten, dan wel gesloten Overeenkomst

Artikel 2              Toepasselijkheid

Artikel 3              Totstandkoming en duur van de overeenkomst

Artikel 4              Uitvoering

Artikel 5              Offertes en prijzen

Artikel 6              Betalingsvoorwaarden

Artikel 7             Annulering en wijziging Incompany training

Artikel 8              Annulering en wijziging van deelname aan Open training 

 Annulering van Open trainingen dient schriftelijk te geschieden.

 Artikel 9              Annulering (hotel)arrangement

 Artikel 10           Zekerheid

Artikel 11           Aansprakelijkheid

Artikel 12           Klachtenregeling

Artikel 13           Inschakelen derden

 Opdrachtnemer kan bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14           Geheimhouding en non-concurrentie

Artikel 15           Meerwerk

Artikel 16           Overmacht

Artikel 17           Privacy

Artikel 18           Medewerkingsverplichting

Artikel 19           Intellectuele eigendom

Artikel 20           Ontbinding

Artikel 21           Toepasselijkheid recht en geschillen